fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest GJ Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Lublinie Nałęczowska 18A lokal 26U, 20- 701 Lublin  i adres do doręczeń: Warszawa ul. Modlińska 6A lokal 5 03-216 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799136; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO adres poczty elektronicznej: sklep@suplementyapteczne.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 607 219 401 zwana dalej: Administrator.

GJ Pharma sp. z o.o. jako Administrator danych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym danych wprowadzanych przez użytkowników Internetu do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym, udostępnianych w domenie cargo-group.pl

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: RODO.

Zbierane przez spółkę GJ Pharma sp. z o.o. dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

Dane osobowe Klientów GJ Pharma sp. z o.o. przetwarzane są w celu:

rejestracji konta w serwisie www.suplementyapteczne.pl i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

realizacji postanowień zawartej umowy kupna-sprzedaży, w tym obsługi płatności, dostarczenia dostawy i informacji o statusie zamówienia oraz obsługi procesu reklamacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym również wykonanie płatności internetowej, przesyłanie informacji o statusie zamówienia oraz jego dostawa i obsługa gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

wypełnienia ciążących na GJ Pharma sp. z o.o. obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1. lit. c RODO),

udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy i adresów kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej www.gjpharma.pl, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z budowaniem i rozwijaniem pozytywnych relacji z Klientem opartych na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

przesyłanie treści marketingowych takich jak oferty handlowe, informacje o produktach i usługach oraz promocjach przez GJ Pharma sp. z o.o. i spółki powiązane za pośrednictwem wiadomości elektronicznych i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS), na podstawie dobrowolnej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług– w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu www.suplementyapteczne.pl, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat od dokonania zakupu lub przez czas obowiązywania gwarancji na zakupione.

Dane osobowe Klientów wykonujących zakup bez rejestracji konta będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych spoczywających na GJ Pharma sp. z o.o.  tj. 5 lat liczone od końca roku, w którym dokonano rozliczenia lub przez czas obowiązywania gwarancji na zakupione towary.

Dane osobowe pozyskane poprzez formularz kontaktowy i inne adresy wskazane do komunikacji będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu.

Dane osobowe zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem, że to wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołanie.

Dane osobowe zebrane na potrzeby rezerwacji pojazdu lub przyczepy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po jego ustaniu przez czas nie dłuższy niż 5 lat.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni i organizacyjni GJ Pharma sp. z o.o.  oraz powiązane prawnie, kapitałowo i osobowo z Administratorem spółki.

Dane osobowe przetwarzane przez GJ Pharma sp. z o.o.  co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.

Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez GJ Pharma sp. z o.o. ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
  • do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Osobom, których dane przetwarza spółka GJ Pharma sp. z o.o. przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

 

NEWSLETTER

Niniejsze zasady dotyczą wysyłki przez GJ Pharma sp. z o.o.  na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) i/lub numer telefonu wiadomości zawierających oferty handlowe, informacje o produktach, usługach i promocjach oraz wydarzeniach organizowanych przez Administratora (dalej: „Newsletter”) i spółki z nim powiązane.

W celu otrzymywania Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu komórkowego lub innego urządzenia, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem powszechnie wykorzystywanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:

udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) bezpośrednio na stronie głównej w domenie cargo-group.pl,

oznaczenie odpowiedniego oświadczenia zgody w trakcie rezerwacji pojazdu lub przyczepy kampingowej lub wypełniania formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT.

Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody GJ Pharma sp. z o.o. może stanowić naruszenie prawa.

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newsletter poprzez przycisk dostępny w każdym newsletterze.

GJ Pharma sp. z o.o. może zawiesić bądź zakończyć wysyłkę Newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

GJ Pharma sp. z o.o. ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry